Harmångers viltvårdsområde dagordning jaktstämma
2020-03-29 Vattrångs gården      

1. val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes – Håkan Larsson

2. val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman valdes – Emil Flodin

3. Val av Justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes – Ronnie vallin och Tapani Koskenniemi

4. fråga om stämman utlysts i behörig ordning och godkännande av dagordning
Stämman svarade JA

5. fastställande av röstlängd
Stämman svarade JA

6. styrelsens årsberättelse
Ordförande delger årsberättelse. Stämman godkände informationen

7. kassörens årsredovisning
Kristina Holmgren delger årsredovisning enlighet med den gjorda sammanställningen. Stämman godkände informationen. Trafik älg kollas.

8. Styrelse förslag till budget, oförändrad
Stämman godkände budget

9. revisorernas berättelse
Revisorerna delger sin berättelse och allt förefaller vara helt i sin ordning. Revisionen föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman godkände informationen

10. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman svarade JA

11. fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för jaktledare
Ordförande delger stämman regelverket och allmän information. Stämman godkände information.
Jaktledare: Klyberg Håkan Larsson, Hånic Arne Svedin Samt Urban Söderlund, Svedja Östen Bo Hjort, Vattrång Niklas Karlsson.

Avlysningsjakten: oförändrat, Sista lördagen november 28.
Älg kvot: styrelsen kommer med förslag om att sänka ko andel i utbyte mot ökad tjur andel, +1tjur
-1ko på alla lag. Oförändrad total på 28. Ett till förslag från medlemmar på ökad älg kvot +1 tjur på alla lag, 4 totalt 32 älgar. Detta ledde till röstning, Styrelseförslaget fick flest röster. Förslag på 28 totalt med ändrad ko/tjur andel skickas till länsstyrelsen 3 års plan.

Hjortjakten: ny 3 årsplan skall skickas in. Styrelsens kommer med förslag på endast kalv 4 st. mot oförändrat. Detta lede till röstning där styrelsens förslag på fritt på kalv fick flest röster. Detta 3 årsförslag skickas till Länsstyrelsen.
Viltvårds ansvarig: Gunnar Erixon

12. framställande från styrelsen och motioner från medlemmar
Inga från styrelsen, inga från medlemmar

13. fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis samt i förekommande fall för fällt vilt under jaktåret
Stämman beslutade om oförändrad avgiftsnivå för 2020

14. frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtande av jakträtt inom vvo
Stämman överlåter styrelsen att ta beslut om och godkänna nya arrendatorer

15. Antagande av medlemmar
Inga nya medlemmar

16. val av styrelse medlemmar jämte suppleanter
Valberedningen föreslår omval på
Sekreterare Emil Flodin omval 2år.
Kassör Kristina Holmgren omval 2år.
Ronnie Vallin ledarmot omval 2år.
Gunnar Erixon ledarmot omval 2år.
Niklas Karlsson ledarmot 1år kvar.
Håkan Larsson 1år kvar.
Östen Bo Hjort 1 år kvar.
Suppleant Olle Berglöf 1 år kvar.

17.val av ordförande för 1 år
Håkan Larsson omvald 1 år

18. val av revisor jämte suppleant
Omvald Stig Eng, Kristina svensson, Britt Inger Munktell.

19. val av de personer som ska utförda jakträttsbevis och jaktgästbevis val av skjutbanekommitte
Utfärda jakträttsbevis och jaktgästbevis görs via hemsida. Viktigt att skriva på inbetalningen vad jakten avser samt vem som är ev. gäst.
Swish betalning är på gång, läggs upp på hemsida när klart.
Vall av skjutbanekommitte väljs Per Arne Forslin

20. bestämmande av sättet för delgivning av jaktstämmans och styrelsens beslut samt för kallelse till jaktstämma
Årsmötesprotokoll läggs upp på hemsidan, kallelse till jaktstämma görs via HT och Nordanstigarn.

21. val av valberedning
Tapani Koskenniemi 2 år kvar
Sirpa Bergström 1år kvar
Omval Peter Tillberg 3år.

22.fastställande av information via hemsidan
Årsmötesprotokollet skall läggas upp på hemsida

23. arvoden
Oförändrade


24. övriga frågor
Trafikälg: förtydligande, det är 200kr per person grundersättning för varje tillfälle. Ytterligare kostnader söks ersättning hos styrelsen
Skjutbana: förslag från styrelsen om mandat att iordningställa skjutbana för löpande älg för en kostnad om högst 20 000kr. stämman svarade JA

Ordförande avslutade mötet med fika

Dela den här sidan