Harmånger VVO

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma 2015-04-12  Vattrångsgården

Antal närvarande : 24

 

Bilagor:

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning

Budgetförslag

Informationsblad om hemsidan

 

Ordförande Sirpa Bergström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.  Till ordförande för mötet valdes Sirpa Bergström.

2.  Till sekreterare valdes Christer Westman.

3.  Till att justera protokollet samt att vara rösträknare valdes Tapani Koskenniemi

      och Eva Morsk.

4.  Mötet ansåg att stämman utlysts i laga ordning med en annons i HT och i Nordanstigs-

     bladet i god tid före mötet.   

5.  Röstlängden fastställdes vid ankomst. Röstning skulle ske med hjälp av handuppräckning

     där justeringsmännen skulle räkna rösterna. Lapp med Ha har delats ut.

6.  Styrelsens årsberättelse lästes upp av ordförande.

7.  Kassören redovisade den ekonomiska sammanställningen för 2014. 2014 års resultat

      visade ett underskott på 187:-

8.   Kassören presenterade styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2014

       Budgeten för kommande år kommer att visa ett litet underskott.

      Styrelsen föreslog också att utdelningen skulle bli 2:-/Ha.  Stämman beslutade att anta

      styrelsens förslag och att 2:-/Ha skulle utbetalas ur  markägarkassan vart annat år. Nästa

      års ersättning  beslutas på nästa årsmöte.

      Information om utbetalningen kommer att stå på infobladet och hemsidan.

9.   Revisionsberättelsen lästes upp av Kristina Holmgren och revisorerna hade inget att

      anmärka på och föreslog ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

10. Mötet beslutade enligt revisorernas förslag att styrelsen får ansvars frihet.

11. Regler för jaktutövning

      a.) Regler och informationsblad delas ut vid jaktkortförsäljning liksom tidigare, men

           information kommer också att finnas på hemsidan.

 • Björnpass krävs vid jakt på björn.
 • Jakten ska bedrivas enligt jakttidtabellen.
 • Instruktioner till jaktledare kommer att ske via ett möte med styrelsen före älgjakten
 • Ett förslag till att en kontaktperson skall finnas på hemsidan, när det gäller trafikskadat vilt. Stämman enades att det är polisen som man ska rapportera till.

 

      b.)  Älgjakten.

•  Skjutprov på älg ska avläggas. Beslutade att ha samma regler som tidigare, vilket innebär 3 st godkända serier där alla 4 skotten ska sitta i träffområdet.

 • Minsta antalet jägare vid jakt på älg är 3 st, varav en skall vara utsedd till jakledare.     
 • Hundpolen finns kvar.
 • Håkan Larsson kör lite information om älgförvaltningsområdet , och om hur älgjakten har gått i höst.
 • 27/4 i Hudiksvall hålls ett informations möte om älgförvaltnings området.
 • Fallavgiften kommer att sänkas nästa år med 200:- per älg, på grund av att skogsbolagen går in med pengar för älginventeringen.
 • Avlysningsjakt kommer att gälla från och med andra veckan i november.

Med en gemensamälg pott. Håkan Larsson tar hand om samordningen då.

       •   Anmälda jaktledare:  Hånick/ Erik Ekblom,  Klyvberg/ Håkan Larsson, Svedja/Sirpa

           Bergström, Vattrång/ VAKANT

      •   Val av jaktledare skall utses före årsstämman.

           Styrelsen vill veta vilken som blir jaktledare för Vattrång inom en månad.

c.) Hjortjakten.

 • Hjortjakten har gått bra i år! det har skjutits 1st tjur, 1st hind, och 2st kalvar,

det är den bästa avskjutningen sen 2008.                                                                                                                                                                                                     

 • Nytt för i år är att det skall rapporteras in kön på kalvarna som skjuts.
 • Eva Morsk vill att skjutna hjortar rapporteras direkt till henne. Evas mobil nr kommer att finnas tillgängligt på hemsidan.

d.) Viltvård

 • Vilt vård har bedrivits med 30 säckar havrekross under vintern , och det har satts ut ca 15st saltstenar.               

12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. Inga motioner och

     framställningar  har inkommit.

     Styrelsen har utsett Johan Strand att jobba fram en hemsida, vilket han har gjort. Han   

     kommer att sköta den med uppdateringar mm. Stämman röstade fram att 500:- skulle

     betalas ut i arvode för detta jobb.

13. Fastställande av avgifter för jakträttsbevis, jaktgästbevis, fallavgifter, samt fångstbidrag.

      Juniorkort (uppsiktsjakt) : gratis upp till 18 år.

      Dag/ Gästkort: Småvilt 100:- , Kronhjort inkl. småvilt 300:-

      Älgkort: 300:- andelsägaravgift, uppbetalning med 5:-/ha upp till 125ha.

       Nya avg. röstades fram när det gäller detta kort.

      Småviltskort: 300:- ingen uppbetalning . Hjort och björn ingår.

      Endast en gästjägare per jakträttsinnehavare.

      Fångstbidrag:

      Grävling , Mink, Mård, Bäver 100:-, Räv 150:-, Kråkfågel 15:-, Kanadagås 50:-.

      Vid kvittering av fångstbidrag ska samtliga ben överlämnas till Eva Morsk eller Kristina

      Holmgren. Rapport ska inlämnas innehållande plats och tid

14. Mötet delegerade till styrelsen att godkänna jaktarrendatorer.

15. Nya medlemmar: David Lindqvist Vattrång.

 

 

16. Val av styrelseledamöter.

       Eva Morsk                                      1 år kvar

      Sirpa Bergstöm                              1 år kvar

      Kristina Holmgren                         1 år kvar

      Christer Westman                        1 år kvar

     

      Johan Strand                                  Omval 2 år

      Håkan Larsson                               Omval 2 år

      Erik Ekblom                                    Nyval 2år

     

       Styrelsesuppleanter:

       Tomas Tjernell                              1 år kvar

       Niklas Karlsson                             Nyval 2 år

17.  Håkan Larsson valdes till ordförande 1 år

18.  Val av revisorer:

        Kristina Svensson                        Omval 2 år

        Stig Eng                                         1 år kvar

        Revisorssuppleant:

        Britt-inger Munktell                    Omval 2 år

19.  Till att utfärda jakträttsbevis och jaktgästbevis valdes Eva Morsk och Kristina Holmgren.

       Till skjutbaneansvarig valdes Mikael Goude.

20.  Årsmöte och styrelseprotokoll ska finnas hos ordföranden.

       Årsmötesprotokoll ska finnas på hemsidan.

       Kallelse till stämman ska annonseras i HT och Nordanstigsbladet.

 

 

 

21.  Val av valberedning:

        Tapani Koskenniemi                   1 år kvar sammankallande

        Peter Tillberg                               2 år kvar

        Som tredje namn i valberedningen kom två förslag, Morgan Hulin och

        Gustav Söderlund. Och stämman röstade fram Gustav Söderlund

         Gustav Söderlund                       Nyval 3 år

                       

22.  Kostnadsersättningar fastställdes.

       Två nya poster har till kommit.  Hemsideansvarig och avlysningsjaktansvarig.

       Ordförande                                   2000:-

       Sekreterare                                   2000:-

       Kassör                                            3000:-

       Ledamöter                                     500.-

       Revisor                                           250:-

       Valberedning                                250:-

       Jaktledare                                      700:-

       Hjorttelefonansvarig                   250:-

       Viltvårdsansvarig                         500:-

       Skjutbaneansvarig                       500:-

       Fastighetsregisteransvarig         500:-

       Hemsideansvarig                         500:-

       Avlysningsjaktansvarig               250:-

 

 

 

23. Övriga frågor: Ingenting…

      

24. Mötet avslutat. Med go fika!

 

 

    

       Ordförande                                                                       Sekreterare

 

       Sirpa Bergström                                                              Christer Westman

 

        Justerare                                                                          Justerare

 

        Tapani Koskenniemi                                                       Eva Morsk

Dela den här sidan